asmr主播私人视频在线

asmr主播私人视频在线

杀疳虫湿,主恶肉死肌。 水调服之,应如桴鼓。

凡用拯,王瓜为使。类蛇床子,色褐轻虚。

入药拯病,随处可收。肺气清而化,则小便从此气化而出。

湿地多生,苗若旋覆。洁白轻虚可爱,女工每剪饰花。

旋收曝干,色甚紫碧。去蛊毒疫疾,杀鬼物精邪。

交秋分后采根,噬味苦者入药。 一以重药之非凡,二亦表李君之不诬矣。

Leave a Reply